Skyscraper large
صفحه نویسنده
حمید رضا
واشقانی فراهانی

برای کودکان دروازه غارهای جهان

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
اگر همه ی ستاره ها را بشود به نخ بست                 برایت جهانی از ستاره می آورم ***  اگر دستانم به ستاره ها برسد تا اگر بشود چند ستاره را به نخ بست برایت سبدی از ستاره می آورم *** اگر روزهایمان آمیخته ی مرگ نان و ترانه...                         ...مرگ تو نباشد تا  اگر ستاره...
برای کودکان دروازه غارهای جهان
Skyscraper large