Skyscraper large
صفحه نویسنده
شیوا
شریف زاد

بیگانگی کودکان روستایی در غنا

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
گزاره ی چندان نا آشنایی نیست، ایرادی که از جانب بسیاری منتقدان و فعالان اجتماعی خواستار اصلاحات بنیادین، در مورد فعالیت های صورت پذیرفته در حوزه ی حقوق کودکان مطرح می شود که: «با وجود ظهور چند ساله ی انجمن ها و نهادهای مردمی و حمایتی کودکان و متخصص در زمینه ی حقوق کودک، تاکنون...
بیگانگی کودکان روستایی در غنا
Skyscraper large