Skyscraper large
صفحه نویسنده
علی
فاتحی

مردی که هرگز اکران نمی شود

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
«من [به] دنبال قالبی متعالی با کاستن از حشو و زواید هستم.» این شاید کامل ترین تعریف ممکن از سینمای «ابوالفضل جلیلی» به زبان خود باشد. او معتقد است مناسب­ترین واژه برای سینمای مورد نظرش «گرافیک سینمایی» است؛ یعنی به موجزترین، کوتاه ترین، ساده ترین، بی پیرایه و ادا و اصول ترین شکل،...
مردی که هرگز اکران نمی شود
Skyscraper large