Skyscraper large

عکس هفته؛ حقوق سیاسى

988888888888888888serبدون شک سیاست های داخلی و بین المللی هر کشور، بر وضعیت همه ی افراد، بالاخص کودکان، تاثیر عمده ای خواهد داشت. کما اینکه درگیری های کشور فلسطین و اختلافاتی که چندین سال است باعث شده با دولت اسرائیل روبروی هم قرار گرفته باشند، بر شرایط زندگی و حقوق کودکان ساکن این مناطق، تاثیرگذار است. در چنین شرایطی، نه تنها حاکمیت توانایی طرح و اجرای برنامه هایی جهت گسترش حقوق کودکان و جای دادن آن در مناسبات خود ندارد،  بلکه بیش از هر زمان، این دسته از افراد را مورد بی توجهی قرار داده و تنها در جهت سیاست های خود از آنها استفاده می کنند.

RNPS IMAGES OF THE YEAR 2010عکس فوق، از تصویرهای آشنای فلسطین در این چند سال است. گرچه عکس در ابتدا جنبه خبری داشت، اما خیلی زود به عنوان تصویری سمبلیک، در مورد حقوق کودکان شناخته شد. در نگاه کلی و غالب به این عکس، همراهی دختر خردسال و نیروهای نظامی، صرفاً نوعی تطابق زمانی و مکانی محسوب می شود. کودکان به مدرسه می روند ، بدون آنکه اعتنایی به این اختلافات و درگیری های پیرامون خود داشته باشند. آنها  در هر شرایطی، حتی زمانی که طبیعی ترین و اساسی ترین حقوق آنها مورد بی توجهی و حتی تعرض قرار می گیرد، به “کودکی” می پردازند. چهره ی ظاهراً بی اعتنای دختر خردسال و کیف روی دوش وی نیز، چنین دیدی را تقویت می کند. در این نگاه، ادامه ی عکس دنباله ی این توهم خوشبینانه است!

اما این نحوه ی نگرش به عکس، از غیرواقعی ترین نظرهایی است که می توان به آن داشت. به کارگیری کودکان و سوءاستفاده از آنها، صرفاً در جهت پیشبرد سیاست های حکومتی، پدیده ی غریب و دوری نیست. در این عکس نیز می توان به نمونه ای از این اقدامات، از جانب اسرائیل نگاه کرد. استفاده از کودکان به عنوان سپر انسانی  در جهت پیش روی در مناطق مختلف و اجرای برنامه های منفعت طلبانه، در طی این چند سال از رایج ترین اقدامات این گروه بوده است. در این نگاه است که اگر عکس را ادامه دهیم، کودکی وحشت زده، و منطقه ای مورد تهاجم قرار گرفته است، که شاید تصویر آنها، بتواند بیشتر چشم های حقیقت را باز کند.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large