Skyscraper large
صفحه نویسنده
محمد
مختاری

“بی خوابی” به روایت محمد مختاری

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
چه فرق می کرد زندانی در چشم انداز باشد یا دانشگاهی؟ اگر که رویا تنها احتلامی بود بازی گوشانه تشنج پوستم را که می شنوم سوزن سوزن که می شود کف پا علامت این است که چیزی خراب می شود دمی که یک کلمه هم زیادی ست درخت و سنگ و سار و سنگسار و دار سایه دستی ست که می پندارد دنیا را باید از چیزهایی...
“بی خوابی” به روایت محمد مختاری
Skyscraper large