Skyscraper large
صفحه نویسنده
منصور
رحبانى

هى قصه ذهن خیالپردازم…

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
ترانه ‌ام برای کودکان و کودکی ست برای خنده های بی‌ گناه خجول برای پسرانی که خاک بازی می‌ کنند و صدایشان هزار در از قصه های شرق سودا زده باز می کند ترانه ام برای کودکی ست و کودکان   ترانه ام پرنده ای ست که ندا می دهد: در شرق محرومیت، شکوفایی ندارد چرا برای کودکان سرزمینم مثل...
هى قصه ذهن خیالپردازم…
Skyscraper large