Skyscraper large
صفحه نویسنده
شهروز
بنی هاشم

زوال قصه گویی

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
«هر روز که می گذرد از شمار آنانی که قادراند قصه ای را به درستی روایت کنند کاسته می شود و همین که آرزوی شنیدن قصه به زبان آید، بیش از همه خجلت و شرمساری بر جمع سایه می افکند؛ گویی چیزی را از ما گرفته اند که از ما جداناشدنی می نمود و ایمن ترین دارایی ما بود: توانایی تبادل تجربه ها» والتر...
زوال قصه گویی
Skyscraper large