Skyscraper large
صفحه نویسنده
آزاده
رنجبر

تغییر بازی به نفع کودکان خیابانی

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
فعالین حقوق کودک و متخصصان جنبش های خود جوش اجتماعی از بیست کشور جهان، این هفته در کمبریج لندن گرد هم می آیند تا با برگزاری اجلاسی، افق هایی تازه در حمایت از کودکان کار - خیابانی و ایجاد فرصت هایی برای فعالیت های عملی و تئوریک در این حوزه باز نمایند. سازمان دهندگان این اجلاس معتقدند،...
تغییر بازی به نفع کودکان خیابانی
Skyscraper large