Skyscraper large
صفحه نویسنده
شاهرخ
زبردست

تغییر ناگهانی پدر به شوهر

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
  بیش از آنکه دلش بخواهد تبصره 16 ماده 26 قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست و امکان ازدواج سرپرست با فرزندخوانده برداشته شود به‌طور کلی از مطرح شدن چنین بحثی ناراحت است. با دکتر حسن عشایری قرار گذاشته بودیم درمورد آسیب‌هایی که چنین قانونی برای کودکان به دنبال دارد صحبت...
تغییر ناگهانی پدر به شوهر
Skyscraper large