Skyscraper large
صفحه نویسنده
عباس
تربن

معجزه های موجز

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
این میدان‌های زشت می‌توانستند زیبا شوند طوری که ماشین‌ها سرشان از فرط تماشا گیج برود    تأترهای متروک می‌توانستند راه سکوت را بند بیاورند با صف‌های بلند گفت‌وگو    پیاده‌روها می‌توانستند پر شوند از پاهای بی‌عجله چشم‌ها می‌توانستند باز شوند به دیدن لب‌های دوخته رو...
معجزه های موجز

برپای ناممکن

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
   با آن‌همه جراحت باورپذیرتر بود                                        که مرده باشند اما با بغضی در گلو                               به ارتفاع دریا و کوه بر پای ناممکن ایستاده بودند آنها خاطره نبودند خیال نبودند وهم نبودند آنها در اعلام حضورشان یک‌مشت سرفه داشتند گرچه...
برپای ناممکن
Skyscraper large