Skyscraper large
صفحه نویسنده
علی
طایفی

رشد جمعیت: کودکان قربانی

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
سرشماری سال ۱۳۹۰ مانند سرشماری سال ۶۵ یک اتفاق مهم جمعیتی و سیاسی است. سال ۶۵ در اثنای جنگ تحمیل شده از سوی دولت به ملت، نرخ رشد جمعیت چنان رو به افزایش گذاشت که نه تنها سبب نگرانی کارشناسان، بلکه سبب تشتت و نابه‌سامانی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، آموزشی و سیاسی شد و آثار ورم‌های...
رشد جمعیت: کودکان قربانی

کودکان، زندان و بحران های روحی

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
وضعیت کودکان/ فرزندان زیر هجده سال والدینی که به عناوین مختلف سیاسی تا جرایم عادی در زندان اسیر هستند، چگونه است؟ تعداد این قشر از اقشار آسیب‌دیده چگونه است؟ تفاوت کودکان متولد/ بزرگ شده در زندان و کودکان والدینی که در زندان هستند چیست؟ قوانین موجود در کشور تا چه میزان در حمایت...
کودکان، زندان و بحران های روحی
Skyscraper large