Skyscraper large
صفحه نویسنده
همایون
ملکی

روزمرگی تکان دهنده!

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
خیابان عرصه ایست که برایند آنچه در جامعه اتفاق می افتد، به صورتی مینیاتوریزه در آن قابل مشاهده است. شاید بتوان این را مهمترین ویژگی خیابان دانست. از همین روست که خیابان را نماد زندگی مدرن شهری و نیمه شهری می دانند. خیابان یا کوچه در یک روستا یا جامعه محلی بسته، چیزی برای عرضه ندارد....
روزمرگی تکان دهنده!
Skyscraper large