Skyscraper large
صفحه نویسنده
فریبا
غیاثی

خیابان در مظان اتهام

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
خیابان، به عنوان عمومی ترین و نا امن ترین منطقه ی فعالیت های انسانی در شهرها شناخته می شود. افراد همواره بیم خطراتی را دارند که صرفاً از خیابان برمی آید ، در آن صورت می پذیرد و متاثر از آن است. دسته ی بزرگی از این خطرات را جرایم خیابانی ( اطلاق لفظ خیابانی صرفاً از جهت صورت پذیرفتن...
خیابان در مظان اتهام
Skyscraper large