Skyscraper large
صفحه نویسنده
نادر
طالبی

چند تز کوتاه در مورد سازمان های خیریه

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
«راه جهنم، با حسن نیت فرش شده است.»[1]   تز اول خیریه بودن بیش از آن که به فرم مربوط باشد از ویژگی های محتوا است. سازمان خیریه را از محتوای جهت گیریهایش باید شناخت. پیشرفت تکنیک و فرم عمل اجتماعی، می تواند محتوای جهت گیری خیریه ای را بپوشاند. خیریه در تضاد با فرم های مدرن نیست. سازمان...
چند تز کوتاه در مورد سازمان های خیریه
Skyscraper large