Skyscraper large
صفحه نویسنده
بهناز
توکلی

بزرگسال سالاری

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
در اکثر جوامع خانواده از اولین نهادهایی است که کودکان در آن با رفتارهای تبعیض آمیز رو برو شده و آن را لمس می کنند. این تبعیض ها به طور معمول در جوامع در حال توسعه ای نظیر ایران، با شدت بیشتری نسبت به جوامع توسعه یافته بروز می کند. یکی از رایج ترین و در عین حال غیر محسوس ترین این تبعیض...
بزرگسال سالاری
Skyscraper large