Skyscraper large
صفحه نویسنده
هوتن
خاکپور

اینترنت و سوء استفاده جنسی از کودکان

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
شاید نتوان امروز کودکان و نوجوانانی را یافت که تصوری از زندگی بدون اینترنت و زرق و برق شبکه های اجتماعی نداشته باشند. تسهیل به شراکت گذاشتن تقریباً تمام اوقات زندگی فردی توسط توسعه دهندگان شبکه های اجتماعی،  ضمن تنگ تر کردن عرصه  حریم خصوصی بر افراد لزوماً ارمغان خوبی برای افردای...
اینترنت و سوء استفاده جنسی از کودکان

اینترنت و سوء استفاده جنسی از کودکان

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
شاید نتوان امروز کودکان و نوجوانانی را یافت که تصوری از زندگی بدون اینترنت و زرق و برق شبکه های اجتماعی نداشته باشند. تسهیل به شراکت گذاشتن تقریباً تمام اوقات زندگی فردی توسط توسعه دهندگان شبکه های اجتماعی،  ضمن تنگ تر کردن عرصه  حریم خصوصی بر افراد لزوماً ارمغان خوبی برای افردای...
اینترنت و سوء استفاده جنسی از کودکان

گواکائو: کنکور چینی

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
کنکور، شاخ غول، خوان هفتم، قلّه، هر چه که باشد، بخشی از حافظه تاریخی هر داوطلبی است، که یادآوری آن- جز در صورت موفقیت- چندان شیرین نخواهد بود. این امتحان به واقع دشوار از شکلی به شکل دیگر در آمده اما ماهیتِ پر استرس آن همیشه یکسان بوده است: ده ها هزار نفر پشت دروازه­های دانشگاه به...
گواکائو: کنکور چینی
Skyscraper large