Skyscraper large
صفحه نویسنده
آرش
اقبالی

زبان، ابزاری برای برتری طلبی!

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
به کارگیری زبان مادری در آموزش و پرورش ارتباط مستقیمی با پیشرفت تحصیلی دارد.  در واقع رابطه ای مستقیم بین موفقیت تحصیلی و زمان آموزش به زبان مادری وجود دارد. برای همین پژوهشگران تاکید دارند دانش آموزانی که به زبان مادری درس نمی خوانند با دشواری های بسیاری از جمله افت تحصیلی روبه...
زبان، ابزاری برای برتری طلبی!
Skyscraper large