Skyscraper large
صفحه نویسنده
احمد
شاملو

زمین باکش نیست

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
دنیا پر است از چاله های خون کجا می رود این همه خونِ ریخته بر زمین آیا زمین خون می نوشد و مست می کند عجب باده ای نوش می کند چه عاقلانه ...چه یکنواخت ... نه، زمین مست نمی شود  زمین یکوری نمی چرخد مدام ارّابه ی کوچکش را چارفصلش را پیش می راند باران ... برف ... تگرگ ... هوای خوش ... زمین...
زمین باکش نیست

بچه های اعماق

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
در شهر بی‌خیابان می‌بالند در شبکهٔ مورَگیِ پس‌کوچه و بن‌بست، آغشتهٔ دود کوره و قاچاق و زردزخم قاب رنگین در جیب و تیرکمان در دست، بچه‌های اعماق بچه‌های اعماق باتلاق تقدیر بی‌ترحم در پیش و دشنام پدرانِ خسته در پشت، نفرین مادرانِ بی‌حوصله در گوش و هیچ از امید و فردا در...
بچه های اعماق
Skyscraper large