Skyscraper large

زمین باکش نیست

+dfg85988f

احمد شاملو

دنیا پر است از چاله های خون

کجا می رود این همه خونِ ریخته بر زمین

آیا زمین خون می نوشد و مست می کند

عجب باده ای نوش می کند

چه عاقلانه …چه یکنواخت …

نه، زمین مست نمی شود 

زمین یکوری نمی چرخد

مدام ارّابه ی کوچکش را

چارفصلش را پیش می راند

باران … برف …

تگرگ … هوای خوش …

زمین هرگز مست نمی کند

فقط ممکن است گهگاه

یک آتشفشان کوچک تیره بختی فوران کند

زمین می چرخد

می چرخد با درختانش … باغ هایش … خانه هایش

می چرخد با چاله های بزرگ خونش

و هرچیز زنده با آن می چرخد و خونش سرازیر می شود

زمین باکش نیست

می چرخد

و هر چیز زنده شروع می کند به نالیدن

زمین باکش نیست

می چرخد

زمین باز نمی ایستد از چرخش

خون باز نمی ایستد از ریزش …

کجا می رود این همه خون ریخته بر زمین 

خون آدم کشی ها … خون جنگ ها …

خون تیره بختی ها … 

خون آن ها که شکنجه شده اند در زندان … 

خون کودکانی که 

بی صدا شکنجه شده اند

به دست پدر و مادرشان …

و خونی که می چکد از سر آدم ها 

در آلونک ها …

و خون شیروانی ساز 

وقتی شیروانی ساز سر می خورد و می افتد از پشت بام

و خونی که می آید و سیل آسا سرازیر می شود

با نوزاد … با کودک نورسیده …

مادر شیون می کند … کودک زاری می کند … 

خون سرازیر می شود … زمین می چرخد … 

زمین باز نمی ایستد از چرخش 

خون باز نمی ایستد از ریزش …

کجا می رود این همه خون ریخته بر زمین

خون چماق خوردگان … تحقیرشدگان …

خودکشی کرده ها … تیرباران شده ها … محکومان

و خون همه ی آن ها که این گونه می میرند … بی خبر

در کوچه جانداری می گذرد

با همه خون موجود در تنش

ناگهان جان می دهد

و همه ی خونش ازتنش بیرون می زند

زنده ها خون را پاک می کنند

و جسد را می برند

ولی خون سرسخت است

و در جای جسد

تا مدت ها بعد

هنوز کمی خون سیاه به جا می ماند …

خون دلمه شده 

زنگار زندگی ، زنگار تن

خونِ بسته مثل شیر

مثل شیری که می برد

وقتی زمین می چرخد

با شیرش … با گاوهایش …

با زنده هایش … با مرده هایش … 

زمینی که می چرخد  

با درختانش … با زنده هایش …

با خانه هایش …

زمینی که می چرخد با عروسی ها … 

خاک سپاری ها … 

گوش ماهی ها … 

فوج ها … 

زمینی که می چرخد و می چرخد  

با نهرهای بزرگ خون

 


  • ژاک پره ور / ترجمه احمد شاملو
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large