Skyscraper large

دروازه غار دنیای کودکان در وضعیت دشوار

ko25-5

سلوا پناهی

کوچه های پیچ در پیچ٬ خیابان های  شلوغ٬ بقالی های که در آن مشروبات الکلی هم فروخته می شود٬ زنان اسفندی٬ کودکان پا برهنه٬ کودکان کار٬ قتل های ناموسی٬ دزدی های شبانه٬ حشیش های که کوچه به کوچه و محله به محله رد و بدل می شوند٬ فاحشه خانه های فرسوده٬ معتادانی که بیشتر از دیروز می شوند؛ کسانی که فضای بازی کودکان محل زندگی شان و لبخندهای آن ها حسرت کودکی شان است. کوچه ی قالیشوی ها٬ زیر بازارچه٬ درگیری های قومیتی٬ ازدواج های زود هنگام و پنجره های که هر یک راوی داستان های پنهان کودکان سرزمین من هستند؛ پنجره ای که صدای کودکی را خفه و ترس مادری را پنهان می کند.

این ها تنها بخشی از شرایط زندگی کودکان در وضعیت دشوار است؛ کودکانی که از سویی غرق در دنیای کودکی و آرزوهای کودکانه هستند و از سوی دیگر گلاویز با شرایطی که ناشی از فقر اقتصادی٬  فقر فرهنگی٬ عدم توجه  سیاستگذاران و عموم مردم؛ شرایطی که باز تولید آن فرهنگ خشن تحمیل شده بر زندگی این کودکان است. فرهنگی که نه تنها کودکی آن ها را می گیرد بلکه هر روز شاهد  روز افزون کودکانی  هستیم که جذب بازار کار می شوند٬ کودکان زیادی که ترک تحصیل می کنند٬ دختران زیادی که در کارگاه های خیاطی٬  قند شکنی٬ گل سازی و… مورد تجاوز قرار می گیرند.

آری! این ها کودکانی هستند که در چند متری ما زندگی می کنند کمی پایین تر از میدان هفت و تیر و انقلاب. کودکانی که در کوچه پس کوچه های دروازه غاری زندگی می کنند که ما از خیابان مولوی آن شاید سال یکی دوبار پرده های نو می خریم.

مجموعه ی «دروازه غار دنیای کودکان در وضعیت دشوار» تلاش دارد بخشی از فضاها و شرایطی که این کودکان هر روز با آن ها در ارتباط اند را به تصویر بکشد.

ko25-1 ko25-2 ko25-3 ko25-4 ko25-5 ko25-6 ko25-7 ko25-8 ko25-9 ko25-10

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large