کودکان ایران، افزایش جمعیت و بحران آب
پرندگان مهاجر در دریاچه ای زیبا که مدتی است در غرب تهران ساخته شده است فرود می آیند. مردم تهران با خوشحالی آنان را دوره می کنند و به آنان غذا می دهند. این در حالیست که در سایر نقاط ddddddddddddddddddddddddddddd
کشور ساخت سدهای زنجیره ای و فراوان بر روی رودخانه های بزرگ که غالباً به منظور رساندن آب از مناطق پرآب کشور به مناطق خشک داخل فلات ایران صورت می گیرد، زمینه ی...